Projekty współfinansowane Ministerstwa Zdrowia
Zakupy inwestycyjne w 2022 roku

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego

Nazwa programu: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne w 2022 roku

Całkowita wartość zadania wynosi: 2 880 763,80 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 2 874 560,00 zł

Udział własny USK wynosi: 6 203,80 zł


W ramach przyznanej dotacji zakupiono:

1) urządzenie do dezynfekcji powietrza w obecności pacjenta – 2 szt.,
2) macerator do pieluch – 1 szt.,
3) macerator do pulpy – 1 szt.


Zakupiony w 2020 roku sprzęt stanowi doposażenie Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Urządzenia do dekontaminacji powietrza, zostały umieszczone na salach intensywnej terapii, w których leczono pacjentów z najcięższymi postaciami zakażenia Sars-Cov-2, w miejscach gdzie zapewnienie najwyższego poziomu sterylności powietrza, poprzez wyłapanie i zneutralizowanie wszelkich chorobotwórczych drobnoustrojów (w tym wirusów i bakterii) ma znaczenie kluczowe dla bezpieczeństwa chorych i personelu medycznego.

Maceratory do utylizacji naczyń z pulpy celulozowej oraz odpadów ludzkich, np. pieluch, sprawiają ,że cały proces odbywa w całkowicie bezpieczny sposób – zarówno dla personelu medycznego, pacjentów, jak i środowiska. Dzięki zastosowanym technologiom użycie maceratorów znacząco zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się drobnoustrojów i zakażenia, co dobie pandemii ma znaczenie krytyczne.

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:

1. aparat USG – 2 szt.,
2. myjnię - dezynfektor do mycia i dezynfekcji endoskopów sztywnych/narzędzi     mikrochirurgicznych z kanałami roboczymi – 1 szt.,
3. myjnię – dezynfektor, przelotowa, do dekontaminacji wózków, pojemników transportowych
    i obuwia operacyjnego z podłączeniem do systemu T-DOC – 1 szt.,
4. sterylizator parowy – 2 szt.


Zakupione w ramach ww. zadania dwa aparaty USG stanowią doposażenie Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i neuroradiologii oraz Zakładu Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej.

Ultrasonografy zakupione w ramach ww. zadania wraz z zestawem głowic należą do aparatury diagnostycznej wysokiej klasy. Aparaty USG pozwalają na wykonywanie diagnostycznych badań wysokospecjalistycznych u pacjentów dorosłych i pediatrycznych. Wyposażone w nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiają szybką i precyzyjną diagnostykę narządów jamy brzusznej oraz narządów położonych powierzchownie w systemie czasu rzeczywistego B-mode. Opcje dopplerowskie i przepływu tkankowego (SMI) dają możliwość precyzyjnej oceny przypływów w naczyniach jamy brzusznej oraz obwodowych.Unikalna opcja elastografii narządowej 2D-SWE, w którą wyposażone są oba aparaty umożliwia nieinwazyjną ocenę właściwości elastycznych, czyli twardości i spoistości badanego narządu i tkanek, dzięki czemu poszerza możliwości diagnostyczne konwencjonalnej ultrasonografii, m.in. poprzez wskazanie tkanek zmienionych w wyniku procesu chorobowego. Metodę ta oparto na spostrzeżeniu, iż wiele procesów patologicznych prowadzi do zmniejszenia elastyczności tkanek. Najczęściej wykorzystywana jest do określenia zmian strukturalnych w wątrobie, głównie do oceny stopnia włóknienia w następstwie procesów zapalnych, autoimmunologicznych, nowotworów, hemofilii i innych chorób uszkadzających miąższ wątroby, a także do różnicowania zmian ogniskowych tarczycy, węzłów chłonnych, gruczołu piersiowego , gonad oraz gruczołu krokowego. Metoda nie jest stosowana rutynowo, gdyż wymaga najwyższej klasy aparatury ultrasonograficznej jak również wysoko wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, przez co technika ta stosowana jest jedynie w wybranych ośrodkach.

Natomiast myjnie i sterylizatory stanowią doposażenie Działu Sterylizacji. Dział Sterylizacji dzięki pozyskaniu dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 będzie mógł zrealizować jeszcze w tym roku pierwszy etap wymiany zużytego sprzętu medycznego na nowy, nowszej generacji.
Nowoczesne urządzenia medyczne przeznaczone do dekontaminacji narzędzi chirurgicznych są niezbędne, aby sprostać wymaganiom dynamicznie rozwijającej się chirurgii, głównie małoinwazyjnej i innych nowoczesnych technik operacyjnych. Nowo zakupione urządzenia medyczne pozwolą na optymalizację procesu postępowania z narzędziami, tak, aby można było mieć pewność, że zostały one odpowiednio oczyszczone, a następnie poddane procesowi sterylizacji i szybko mogły być ponownie użyte wobec pacjenta.
• Nowe sterylizatory parowe (sztuk 2) o pojemności 12 jednostek sterylizacyjnych, wyposażone w system automatycznego wyładunku pozwolą na wyeliminowanie ciągłych błędów i awarii z powodowanych wyeksploatowaniem starego sprzętu. Zwiększą bezpieczeństwo w realizacji procesów sterylizacji, poprzez wyposażenie w nowoczesne systemy kontroli procesu. Wpłyną na skrócenie procesów sterylizacji poprzez możliwość załadunku większej ilości narzędzi. Natomiast system automatycznego rozładunku ułatwi pracę personelowi, co jest bardzo istotne, zwłaszcza przy tak dużej ilości sterylizowanych wyrobów medycznych, wymuszonych działalnością Szpitala.
• Myjnia – dezynfektor z przeznaczeniem do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych i narzędzi MIC poprawi efektywność mycia i dezynfekcji wysokospecjalistycznych narzędzi o złożonej geometrii kształtów, poprzez podłączenie narzędzi medycznych, kanałowych do odpowiednich dysz obiegu wody i detergentu, w ruchomym wózku natryskowym, gwarantując jednocześnie dopływ do wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni narzędzi. Zastosowanie nowej myjni dezynfektora zapewni standaryzację i możliwość pełnej kontroli procesu, a w konsekwencji zagwarantuje bezpieczeństwo pacjentom, zwłaszcza małym pacjentom z Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej.
• Myjnia dezynfektor do dekontaminacji wózków, pojemników transportowych pozwoli na spełnienie wymagań w zakresie maszynowego mycia i dezynfekcji pojemników transportowych i sterylizacyjnych, jak również poprawi skuteczność i efektywność mycia mechanicznego. Dodatkowe oprzyrządowanie - wózek do obuwia umożliwi mycie obuwia operacyjnego.

Pozyskany sprzęt medyczny usprawni pracę personelu, wpłynie na poprawę organizacji pracy poprzez likwidację awarii i przestoi. Zapewni to bezpieczeństwo pacjentom, wpłynie na wyeliminowanie czynników ryzyka związanych z możliwością przenoszenia zakażeń szpitalnych. Zagwarantuje jednocześnie bezpieczeństwo wyrobom sterylnym na każdym etapie postępowania oraz powtarzalność i skuteczność w procesach walidowanych, kontrolowanych i udokumentowanych.

 
Dotacja celowa na realizację zakupu aparatury/sprzętu medycznego

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Diagnostyki Endoskopowej oraz Kliniki Neurochirurgii.

Rodzaj dotacji budżetowej: Dotacja celowa na zakupy inwestycyjnego w 2022 r.

Nazwa zadania: Dotacja celowa na realizację zakupu aparatury/sprzętu medycznego

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 063 606,44 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 1 054 246,70 zł

Udział własny USK wynosi: 9 359,74 zł


W ramach przyznanej dotacji zakupiono:
1) aparat RTG ramię C z torem wizyjnym ze stołem przeziernym – 1 szt.,
2) generator lezji do zabiegów neurochirurgicznych w leczeniu bólu, padaczki oraz stereo EEG wraz z akcesoriami – 1szt.


Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt to urządzenia najnowszej generacji charakteryzujące się wysokimi parametrami technicznymi, które zdecydowanie usprawnią pracę w wymienionych jednostkach USK. Zakup pozwala na wymianę zużytego sprzętu, poprawi komfort pracy personelu medycznego, wpłynie na poprawę komfortu leczonych pacjentów.

Zakup generatora lezji wraz z oprzyrządowaniem pozwoli na dalszy rozwój minimalnie inwazyjnych operacyjnych metod leczenia pacjentów z bólem nienowotworowym (neuralgie) oraz nowotworowym oraz pacjentów z padaczką oraz pozapiramidowymi zaburzeniami ruchowymi. Zapotrzebowanie na nowoczesne terapie w wymienionych powyżej przypadkach jest bardzo duże. Dołączenie operacji z użyciem generatora lezji poszerzy istotnie zakres wykonywanych w Klinice Neurochirurgii operacji funkcjonalnych.

Natomiast do Działu Diagnostyki Endoskopowej zakupiony został nowy aparat RTG ramię C z torem wizyjnym ze stołem przeziernym, który umożliwi istotną poprawę jakości obrazowania rtg i przez to poprawę bezpieczeństwa procedur endoskopowych wymagających promieniowania rtg. W Pracowni wykonuje się obecnie ok. 900 zabiegów z użyciem promieniowania rtg rocznie. Nowy sprzęt umożliwi też poszerzenie zakresu wykonywanych zabiegów o procedury łączące techniki endoskopowe ECPW z EUS- ultrasonografią endoskopową, np. drenaże zbiorników, zespolenia żółciowo-dwunastnicze i żółciowo-żołądkowe oraz cholangio- i pankreatoskopię.
 
Dotacja celowa na zakup kardiomonitorów zintegrowanych z systemami informatycznymi.

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup kardiomonitorów zintegrowanych z systemami informatycznymi dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.


Nazwa programu: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne.

Nazwa zadania: Dotacja celowa na zakup kardiomonitorów zintegrowanych z systemami informatycznymi.

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 509 840,00 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 1 496 553,41 zł

Udział własny USK wynosi: 13 286,59 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:

1. kardiomonitory zintegrowany z systemami informatycznymi – 9 szt.


Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt stanowi doposażenie Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii. System informatyczny zintegrowany ze stanowiskiem monitorowania pacjenta otwiera nieograniczone możliwości również budowania algorytmów terapeutycznych na bazie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. System umożliwia bieżące zbieranie i archiwizację danych nie tylko z kardiomonitora przyłóżkowego pacjenta, ale również ze wszystkich urządzeń peryferyjnych, respiratora, pomp infuzyjnych, urządzeń do CRRT etc. , dodatkowo stacja będzie skomunikowana ze szpitalnym system informatycznym co umożliwi zaciąganie danych laboratoryjnych, mikrobiologicznych i radiologicznych. Na bazie tych informacji można będzie budować algorytmy wspomagające z wyprzedzeniem diagnostykę, prognozowanie rozwoju choroby czy wreszcie rokowanie. Może to również być podstawą na przykład do fenotypowania sepsy. Wiadomo, bowiem, że przebieg sepsy zależy od bardzo wielu czynników nie tylko związanych z zakażeniem, ale również wiekiem, stanem immunologicznym pacjenta, obecnością schorzeń dodatkowych i bardzo wielu innych czynników.

W przyszłości rozwiązania tego typu umożliwią także stosowanie medycyny precyzyjnej np. opartej na sterowanej podaży leków podawanych w ciągłych infuzjach na zasadzie pętli zwrotnej.

Stacja monitorowania umożliwia prowadzenie pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej jej archiwizację oraz bieżące prowadzenie terapii. Pozwoli również na całkowite wyeliminowanie dokumentacji papierowej.
 
Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków.

Nazwa programu:
Narodowa Strategia Onkologiczna Nazwa zadania: "Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków”

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 535 853,00 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 1 531 313,04 zł

Udział własny USK wynosi: 4 539,96 zł


W ramach przyznanej dotacji zakupiono:
1. kardiomonitor ze stacją do centralnego monitorowania – 1 zestaw,
2. termocykler – 1 szt.,
3. komora laminarna – 2 szt.,
4. kriostat – 1 szt.,
5. separator komórkowy – 2 szt.,
6. wirówka laboratoryjna – 3 szt.


Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt stanowi cenne doposażenie Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, które poprawi jakość diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory hematologiczne.

Kardiomonitory ze stacją centralnego monitorowania umożliwią stworzenie jednego centralnego punktu monitorowania parametrów życiowych pacjentów bez konieczności wchodzenia na salę, skracając czas reakcji w razie konieczności interwencji. Możliwość monitorowania centralnego parametrów życiowych pozwoli również na zmniejszenie ryzyka zakażeń chorych w immunosupresji pozostających w warunkach tzw. „odwróconej izolacji”.

Komory laminarne, kriostat oraz separatory komórkowe pozwolą na optymalizację procedur transplantacyjnych, tym samym zwiększą dostępność do procedur chorym zakwalifikowanym do transplantacji komórek krwiotwórczych lub zaawansowanych terapii komórkowych. Termocykler i wirówki umożliwią wprowadzenie nowych metod diagnostycznych w celu podwyższenia jakości diagnostyki oraz monitorowania chorych na nowotworowy układu krwiotwórczego i chłonnego.
 
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
Flaga Godło


Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na inwestycję budowlaną.

Nazwa Funduszu: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Nazwa zadania: „Wykonanie rozprężalni tlenu medycznego i sieci zewnętrznej na potrzeby Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych – w związku z COVID-19”

Całkowita wartość zadania wynosi: 197 500,00 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 197 500,00 zł

Okres realizacji: 2022 r.

Realizacja zadania pozwoli na rozszerzenie oferty leczenia pacjentów z niewydolnością oddechową dzięki zastosowaniu terapii wysokoprzepływowej tlenem. Doprowadzenie tlenu do budynku, w którym zlokalizowana jest Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych zwiększy możliwości Kliniki i znacząco wpłynie na czas udzielania świadczeń dla pacjentów wymagających suplementacji tlenu. Klinika z poradnią specjalistyczną jest ponadregionalnym centrum diagnostyki i leczenia chorób infekcyjnych, gorączek nawrotowych o etiologii autozapalnej oraz niezakaźnych chorób wątroby u dzieci i młodzieży. Klinika odgrywa priorytetową rolę w Polsce w kształceniu podyplomowym lekarzy i pielęgniarek w zakresie chorób zakaźnych u dzieci i młodzieży oraz profilaktyki zakażeń metodą szczepień.

W ramach przyznanej dotacji wykonane zostaną kompleksowe prace budowlane polegające na modernizacji źródła tlenu na potrzeby klinik przy ul. T. Chałubińskiego 2-2a, wykonaniu rozprężalni tlenu medycznego i sieci zewnętrznej.

Celem zadania jest zapewnienie ciągłości i niezawodności działania źródła tlenu dla instalacji tlenowej w budynku przy ul. T. Chałubińskiego 2-2a. Utrzymanie odpowiedniej wydajności i ciągłości zaopatrzenia w tlen niezależnie od wielkości i zmienności poboru z instalacji, a także uniezależnienie od terminowości i szybkości wymiany butli stanowiących aktualnie źródło tlenu. Dzięki realizacji budynek zostanie wyposażony w niezawodne źródło podstawowe, rezerwowe i awaryjne.


 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3