Projekty współfinansowane RPO
Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19

Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu wraz z Wnioskodawcą - Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED S.A. oraz Partnerami zainicjowali partnerstwo podpisując w dniu 27.05.2021 r. Porozumienie w celu wspólnego przygotowania i realizacji Projektu. Dnia 29.06.2021 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.03.00-02-0002/21-00. Projekt pn. „Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2” w okresie od 01.06.2021 r. do 31.12.2022 r. będzie wspierał funkcjonujące na terenie Dolnego Śląska Szpitale Wojewódzkie i Szpitale Państwowe w walce z COVID-19, tj. w ograniczaniu, przeciwdziałaniu i zapobieganiu skutkom choroby.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wartość Projektu: 8 702 393,28 PLN


Wkład Funduszy Europejskich: 7 397 034,28 PLN


1) 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu;
2) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego;
3) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
4) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego;
5) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy;
6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu;
7) Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej;
8) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu;
9) Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu;
10) Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu;
11) Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej;
12) Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o.

Głównym celem Projektu jest ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Wsparcie będzie polegać na doposażeniu stanowisk pracy u Partnerów Projektu, w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią.
Cel główny Projektu jest zgodny z celem osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.3.C – realizacja projektów z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Celami szczegółowymi projektu są:
- Zapewnienie pracownikom szpitali niezbędnej ochrony zdrowia, poprzez zakup środków medycznych i dezynfekujących.
- Zintensyfikowanie wsparcia dla szpitali, poprzez zakup środków ochrony indywidualnej i niezbędnego sprzętu w zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.
- Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy wśród personelu medycznego.
- Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych, poprzez zagwarantowanie i poprawę bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników i pacjentów.
- Zwolnienie przez pacjentów covidowych miejsc w szpitalach oraz udostępnienie tych miejsc dla pacjentów cierpiących na inne choroby.

 
Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.Tytuł projektu: „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”.

Wartość całkowita projektu: 91 200 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 91 200 000,00 zł

Projekt realizowany będzie przez Partnerów:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
2. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu;
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy;
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu;
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu;
6. Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego W Wałbrzychu;
7. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu;
8. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy;
9. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu;
10. Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu;
11. Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze;
12. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu;
13. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze;
14. Dolnośląskie Centrum Onkologii We Wrocławiu;
15. Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno – Położniczy im. E. Biernackiego W Wałbrzychu;
16. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.;
17. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu;
18. Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o. o. (Rościszów);
19. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu;
20. Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu;
21. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi;
22. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej;
23. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku;
24. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
25. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu;

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa dolnośląskiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz stworzenie odpowiedniej bazy sprzętowej przeznaczonej do wykorzystanych w czasie przyszłych zdarzeń epidemiologicznych w zakresie chorób zakaźnych jak i zakresie normalnego funkcjonowania podmiotów leczniczych po pandemii.

Projekt obejmuje:
1. zakup i wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego i ambulansów,
2. zakup niezbędnej aparatury medycznej, laboratoryjnej i diagnostycznej,
3. zakup odczynników oraz materiałów medycznych ( w tym testów w kierunku COVID-19),
4. zakup środków ochrony indywidualnej,
5. zakup urządzeń do dezynfekcji,
6. zakup środków do dezynfekcji,
7. zakup środków farmaceutycznych
8. przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-budowlanych
9. działania informacyjno- promocyjne.

Planowana data zakończenia inwestycji: GRUDZIEŃ 2021

 


Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_420.jpg