I. Przebieg pracy zawodowej

1999-2006 - Katedra i Klinika Kardiologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu (Asystent, Adiunkt)
2006-2009 - Śląskie Centrum Chorób Serca, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Starszy Asystent)
2009 - Kluczborskie Regionalne Centrum Chorób Serca i Naczyń, Polska Grupa Medyczna (Ordynator Oddziału)
2009-2010 - Katedra i Klinika Kardiologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu (Kierownik Pracowni Elektroterapii)
2010-2011 - Raciborskie Regionalne Centrum Chorób Serca i Naczyń, Polska Grupa Medyczna (Kierownik Pracowni Hemodynamiki)
2011-2013 - Śląskie Centrum Chorób Serca, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Kierownik Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej)
Od 2013 do teraz - Katedra i Klinika Kardiologii, następnie Instytut Chorób Serca, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (Kierownik Pracowni Hemodynamiki)
II. Wykształcenie

1992-1998 Akademia Medyczna we Wrocławiu, kierunek lekarski

Stopnie naukowe

• doktor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 2004; promotor prof. Bogumił Halawa
• doktor habilitowany, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2014

Specjalizacje

Specjalista chorób wewnętrznych 2005

Specjalista kardiologii 2008

III. Członkostwo

- Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (m.in. przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PTK w latach 2019-2021)
- Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK
- Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC)
- EAPCI (European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions)
- EURO 4C Group (Cardiac Care of Complex and Calcified lesions)

IV. Publikacje

Autor i współautor 110 publikacji z łącznym IF 223,43, liczba cytowań 882, wartość h-index 13


.

  

 

Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego


Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kosmala


Budynek FA, parter, pokój 1.13
Tel. 71 736 42 20


Sekretariat
Tel. 71 736 42 30


 

 
 

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Od 1990 r. zajmuje się echokardiografią. Ekspert Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Staże naukowe w Hobart i Melbourne w Australii. Kilkukrotny laureat nagród Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Ministra Zdrowia oraz “Ten of the Best Awards 2014” of the Menzies Institute for Medical Research i “Best of Baker Awards 2016” of the Baker Heart and Diabetes Institute. Autor kilkuset publikacji naukowych, rozdziałów w książkach i doniesień zjazdowych. Kierownik grantów Narodowego Centrum Nauki. Członek Rady Redakcyjnej JACC Cardiovascular Imaging. Ekspert w zakresie niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory, metabolicznego uszkodzenia mięśnia sercowego w przebiegu otyłości, cukrzycy i zespołu metabolicznego oraz uszkodzenia serca w przebiegu nadciśnienia tętniczego. Jeden z inicjatorów echokardiograficznych badań obciążeniowych w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory. Aktualne kierunki działań naukowych: mechanizmy rozwoju upośledzenia tolerancji wysiłku, przedkliniczne stadium niewydolności serca, niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory, strukturalne choroby mięśnia sercowego.

 

 

Klinika Chorób Serca


Sekretariat Kliniki Chorób Serca
Budynek H, II pietro, pokój 3.46
tel. 71 736 42 58


Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Reczuch
I. Przebieg pracy zawodowej:
1984-1998 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego, Oddział Interni-styczno-Kardiologiczny, ordynator prof. Krzysztof Wrabec; (stanowiska: młodszy asystent, asystent, star-szy asystent)
1998-2019 - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Klinika Chorób Wewnętrznych (kierownik Kliniki prof. Waldemar Banasiak), później Klinika Kardiologii, twórca i kierownik Pracowni Hemodyna-miki, równocześnie praca na stanowiskach kolejno: starszy asystent, ordynator Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej, ordynator II Klinicznego Oddziału Kardiologii, kierownik Centrum Interwencyj-nego Leczenia Chorób Serca i Naczyń z Pracownią Hemodynamiki (do 2019 r.)
od 2019 – Centrum Chorób Serca,(od 2021 - Instytut Chorób Serca), Klinika Chorób Serca (od 2021 - Klinika Kardiologii), , Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska; stanowisko - kierownik Kliniki
od 2009 – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Klinika Chorób Serca (obecnie – profesor zwyczajny)II. Wykształcenie
1977-1983 Akademia Medyczna we Wrocławiu, kierunek lekarski

Stopnie naukowe

  • doktor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 1995; promotor prof. Krzysztof Wrabec
  • doktor habilitowany, Wojskowy Instytut Medyczny (WIM) Warszawa, 2007; opiekun habilitacji prof. Waldemar Banasiak
  • tytuł naukowy profesora - 2015


Specjalizacje:

I stopnia (1986) i II stopnia (1989) z chorób wewnętrznych; kadiologia (1992); Pełne szkolenie z kardiologii inwazyjnej i nie-inwazyjnej


III. Staże zagraniczne i szkolenia

  • 1988 r. Klinika Kardiologii Uniwersytet we Freiburgu Bryzgowijskim RFN – kardiologia interwencyjna (prof. Just)
  • 1991 r. Reha-Zentrum Bad Krozingen, Niemcy – stypendium Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – kardiologia interwencyjna (prof. Roskamm)
  • 1996 r. Stadtischaes Krankenhaus St. Georg, Hamburg, Niemcy – kardiologia interwencyjna (prof. Meinertz)
  • 1998 r. Klinika Kardiologii Uniwersytet Eppendorf, Hamburg, Niemcy – kardiologia interwencyjna (prof. Meinertz)
  • 1998 r. Bad Krozingen, Niemcy (dr Mirosław Ferenc) - kardiologia interwencyjna, rotablacja tt. wieńcowych


IV. Członkostwo
- Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (m.in. przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PTK w latach 2013-2015)
- Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK (członek Komisji Rewizyjnej w latach 2011 – 2015)
- Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC)
- EAPCI (European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions)
- EURO 4C Group (Cardiac Care of Complex and Calcified lesions) – członek zarządu, sekretarz, prezydent (2022-2024)

V. Publikacje
Autor i współautor ponad 80 publikacji z IF, liczba cytowań >600, wartość h-index – 13

Recenzent

  • Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
  • Kardiologia Polska

 

VI. Najważniejsze osiągnięcia zawodowe:
2001 r. - z dr Jackiem Legutko z UJ - pierwsze na Dolnym Śląsku zabiegi pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR) u pacjentów z granicznymi zwężeniami tętnic wieńcowych i pierwsze zabiegi angiopla-styki z optymalizacją przy pomocy FFR.
2003 r. - z prof. Piotrem Ponikowskim - pierwsze w Polsce zabiegi przeszczepienia autologicznych ko-mórek szpiku kostnego do tętnicy dozawałowej u pacjentów z zawałem STEMI
2005 r. z dr Mirosławem Ferencem z Bad Krozingen (Niemcy) - pierwszy na Dolnym Śląsku zabieg prze-zskórnej angioplastyki z protekcją zatorowości obwodowej w zdegenerowanym przęśle żylnym
2006 r. z doc. Dariuszem Dudkiem z UJ - pierwsze na Dolnym Śląsku zabiegi stentowania tętnic szyj-nych z zastosowaniem proksymalnej protekcji zatorowości
2006 – z dr Mirosławem Ferencem z Bad Krozingen - pierwsze na Dolnym Śląsku zabiegi tzw. throm-bectomii manualnej u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST.
2008 r. - z dr Mirosławem Ferencem - pierwsze na Dolnym Śląsku zabiegi rotablacji w zwapniałych zwężeniach tętnic wieńcowych
2009 r. - pierwsze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej implantacje stentów samorozprężalnych u pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST
2009 r. z dr Jean Claude Laborde z Tuluzy i z multidyscyplinarnym zespołem (m.in. dr Artur Telichow-ski, dr Dorota Kustrzycka Kratochwil, dr Krzysztof Toczek) - pierwsze na Dolnym Śląsku zabiegi prze-zcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI) u pacjentów z krytycznym zwężeniem tej zastaw-ki.
2011 r. – z zespołem (m.in. dr Artur Telichowski, dr Dorota Kustrzycka Kratochwil, dr Krzysztof Toczek) - pierwsze na Dolnym Śląsku i w 3 ośrodku w kraju zabiegi przezskórnej implantacji klipsa mitralnego (MITRACLIP) u pacjentów z ciężką niedomykalnością zastawki mitralnej
2013 r. wraz z zespołem (m.in. dr Artur Telichowski, dr Dorota Kustrzycka Kratochwil, dr Krzysztof To-czek), pod kierunkiem doktora Jean Claude Laborde - pierwszy na Dolnym Śląsku zabieg TAVI u pa-cjenta z uprzednio wszczepioną, ciężko zdegenerowaną biologiczną zastawką aortalną
2014 r. – 2 nowatorskie w skali światowej zabiegi ablacji kłębków szyjnych u pacjentów z ciężkim, opor-nym na leczenie nadciśnieniem tętniczym (w ramach badania klinicznego, PI prof. Piotr Ponikowski)
2014 i 2015 r. – pierwsze w Polsce zabiegi wytworzenia shuntu międzyprzedsionkowego u chorych z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową (z zespołem: m.in. dr Artur Telichowski, dr Dorota Kustrzycka Kratochwil, dr Krzysztof Toczek); w ramach badania klinicznego, PI prof. Piotr Ponikowski
2018 r. – pierwszy z Polsce zabieg angioplastyki zwapniałej tętnicy wieńcowej z użyciem nowej metody - litotrypsji wieńcowej (Shockwave Balloon)VII. Działalność edukacyjna
Autor i współautor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach kardiologii dla lekarzy, tłumacz z j. niemieckiego kilkunastu rozdziałów podręczników medycznych

Główny organizator:
- siedmiu edycji międzynarodowych warsztatów „Wrocław Rotablation Workshop”
- kilkunastu edycji początkowo lokalnych, potem ogólnopolskich warsztatów kardiologii interwencyjnej dla doświadczonych operatorów „Złożone Interwencje Wieńcowe”
- kilku edycji warsztatów „Złożone interwencje wieńcowe z dostępu promieniowego”


.

  

 

Instytut Chorób Serca


CURRICULUM VITAE

Prof. dr hab. med. Piotr Ponikowskie-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
adres: Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel. 71 736 42 58

Obecne miejsce zatrudnienia

Instytut Chorób Serca Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
                                     Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Wykształcenie i specjalizacje
1980 – 86 – Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu
1986 – Dyplom z wyróżnieniem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu
1990 - doktor medycyny, Akademia Medyczna we Wrocławiu
1997 - doktor habilitowany, Akademia Medyczna we Wrocławiu
2002 - profesor nauk medycznych
specjalista I (1989) i II stopnia (1992) chorób wewnętrznych; specjalista kardiolog (1997)

Przebieg pracy zawodowej
1986 – 93 – asystent stażysta, asystent, starszy asystent w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Akademii Medycznej we Wrocławiu
1993 – 97 – kierownik Poradni Kardiologii Prewencyjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego, Wrocław
1995 – 96 – registrar in cardiology, Cardiac Department, Royal Brompton Hospital, London, UK
1997 – 2001 – starszy asystent i Ordynator I Oddziału Kliniki Kardiologii 4 Wojskowego Szpitala
Klinicznego (WSK) we Wrocławiu
2001 – 2005 -- z-ca Kierownika Kliniki Kardiologii 4 WSK we Wrocławiu
2005-2019 – Kierownik Kliniki Kardiologii Ośrodka Chorób Serca 4 WSK we Wrocławiu
2009-2021 – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2016-2019 - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2019-06.2021 – kierownik Centrum Chorób Serca USK
od 10.2020 – rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
od 07.2021 – dyrektor Instytutu Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Najważniejsze staże zagraniczne w czasie pracy zawodowej
1991 - Stypendium Swedish Institute; Karolinska Hospital, Cardiology Department, Thoracic Clinics, Stockholm, Sweden
1992 - Stypendium British Council, National Heart&Lung Institute, Cardiac Department, London, UK
1995-96 – Stypendium Naukowe European Society of Cardiology, National Heart&Lung Institute, Cardiac Department, London, UK

Działalność w Towarzystwach Naukowych (wybrane)
Członek Heart Failure Association Board (2004-2019) i Prezes Heart Failure Association (2010-12);
Członek zarządu European Society of Cardiology (ESC) (councillor) (2012-14)
Przewodniczący zespołu roboczego 2016 ESC Heart Failure Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure
Członek Committee for Practice Guidelines of the ESC (2012-2018),
Członek Congress Programme Committee of HFA Congresses (>5 000 uczestników) od 2012
Członek Congress Programme Committee of ESC Congresses (>30000 uczestników) 2002-06, 2008-12

Nagrody (wybrane)
2019 Największa osobowość w promocji regionu (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dolnego Śląska)
2019 Ranking Menedżera Zdrowia – Najbardziej wpływowy polski kardiolog
2018 Copernicus – polsko-niemiecka nagrodą naukowa przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiologii
2018 Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy
2018 Złoty Krzyż Zasługi Prezydenta RP
2016-2020 Nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za dorobek naukowy
2015 Medal od Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza "Zasłużony dla Wrocławia"
2002 Nagroda Prezesów PTK

Działalność naukowa
A. Główne zainteresowania naukowe
Niewydolność serca – badania kliniczne i eksperymentalne
Ocena regulacji odruchowych w układzie krążenia i oddychania

B. Udział w wybranych projektach badawczych
Granty Fundacji Nauki Polskiej, Komitetu Badań Naukowych, Granty Wspólnoty Europejskiej (European Community, Framework V and VII, Horyzont 2020)
Horizon 2020: Beta3_LVH (2016-21) and SECURE (2016-2021); FIM Endovascular Endovascular carotid body ablation in patients with treatment resistant hypertension: a safety and feasibility study (2014-2017)
EU Projects: BIOSTAT-CHF (2010-2015); SICA-HF Studies investigating co-morbidities aggravating heart failure (2009-2013);

Liczne plenarne wykłady w kraju i za granicą na zaproszenie towarzystw kardiologicznych (m.in. Polish Cardiac Society of Cardiology, European Society of Cardiology, Heart Failure Association of European Society of Cardiology, Royal Society of Medicine, Turkish Society of Cardiology; Italian Society of Cardiology, French Society of Cardiology, German Society of Cardiology, Portuguese Society of Cardiology, and others).

Recenzent czasopism (m.in. The Lancet, Circulation, Journal of American College of Cardiology, European Heart Journal, European Journal of Heart Failure)
Członek zespołów redakcyjnych dla: European Heart Journal, European Journal of Heart Failure, Polish Heart Journal

C. Publikacje Współautorstwo łącznie ponad 800 prac ogłoszonych drukiem w czasopismach recenzowanych Łączna ilość cytowań w piśmiennictwie międzynarodowym : >123000; h-index = 131 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Laureat Rankingu Thomson Reuters Ranking „The World's Most Influential Scientific Minds” - najwyżej cytowanych naukowców na świecie

Badania kliniczne (wybrane)

  1) komercyjne
Aktywność w Steering/Executive Committees dużych badań klinicznych badan fazy II i III:
Chair/Co-chair: AFFIRM-AHF (Vifor), CONFIRM-HF (Vifor), FAIR-HF (Vifor), RESHAPE-HF (Abbott Medical Devices); EMPULSE (Boehringer Ingelheim); EMPERIAL(Boehringer Ingelheim);
Członek Steering/Executive Committees Pre-RELAX/RELAX Programme and RELAX-AHF-2 (Novartis), TRUE-AHF (Cardiorentis); VICTORIA (BAYER and MSD), VITALITY-HFpEF (BAYER and MSD), VICTOR ((BAYER and MSD), DAPA-HF (Astra Zeneca), EMPEROR Programme (Boehringer Ingelheim), SOLOIST; GALACTIC-HF (AMGEN); CCM-HFpEF (Impulse Dynamics); METEORIC-HF (Amgen);

  2) niekomercyjne:
INFERRCT (Prevention of cardiovascular death, heart failure events and deterioration in quality of life with intravenous ferric carboxymaltose in iron deficient patients with recent myocardial infarction: a multicentre randomised, double-blind, placebo-controlled trial) co-PI globalnie w całym badaniu (finansowany przez ABM, całkowity budżet ok. 29 mln PLN)
 


Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_421.jpg