Klinika Chorób Serca


Sekretariat Kliniki Chorób Serca
Budynek H, II pietro, pokój 3.46
tel. 71 736 42 58


Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Reczuch
I. Przebieg pracy zawodowej:
1984-1998 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego, Oddział Interni-styczno-Kardiologiczny, ordynator prof. Krzysztof Wrabec; (stanowiska: młodszy asystent, asystent, star-szy asystent)
1998-2019 - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Klinika Chorób Wewnętrznych (kierownik Kliniki prof. Waldemar Banasiak), później Klinika Kardiologii, twórca i kierownik Pracowni Hemodyna-miki, równocześnie praca na stanowiskach kolejno: starszy asystent, ordynator Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej, ordynator II Klinicznego Oddziału Kardiologii, kierownik Centrum Interwencyj-nego Leczenia Chorób Serca i Naczyń z Pracownią Hemodynamiki (do 2019 r.)
od 2019 – Centrum Chorób Serca, Klinika Chorób Serca, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska; stanowisko - kierownik Kliniki
od 2009 – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Klinika Chorób Serca (obecnie – profesor zwyczajny)II. Wykształcenie
1977-1983 Akademia Medyczna we Wrocławiu, kierunek lekarski

Stopnie naukowe

  • doktor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 1995; promotor prof. Krzysztof Wrabec
  • doktor habilitowany, Wojskowy Instytut Medyczny (WIM) Warszawa, 2007; opiekun habilitacji prof. Waldemar Banasiak
  • tytuł naukowy profesora - 2015


Specjalizacje:

I stopnia (1986) i II stopnia (1989) z chorób wewnętrznych; kadiologia (1992); Pełne szkolenie z kardiologii inwazyjnej i nie-inwazyjnej


III. Staże zagraniczne i szkolenia

  • 1988 r. Klinika Kardiologii Uniwersytet we Freiburgu Bryzgowijskim RFN – kardiologia interwencyjna (prof. Just)
  • 1991 r. Reha-Zentrum Bad Krozingen, Niemcy – stypendium Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – kardiologia interwencyjna (prof. Roskamm)
  • 1996 r. Stadtischaes Krankenhaus St. Georg, Hamburg, Niemcy – kardiologia interwencyjna (prof. Meinertz)
  • 1998 r. Klinika Kardiologii Uniwersytet Eppendorf, Hamburg, Niemcy – kardiologia interwencyjna (prof. Meinertz)
  • 1998 r. Bad Krozingen, Niemcy (dr Mirosław Ferenc) - kardiologia interwencyjna, rotablacja tt. wieńcowych


IV. Członkostwo
- Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (m.in. przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PTK w latach 2013-2015)
- Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK (członek Komisji Rewizyjnej w latach 2011 – 2015)
- Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC)
- EAPCI (European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions)
- EURO 4C Group (Cardiac Care of Complex and Calcified lesions) – członek zarządu, sekretarz

V. Publikacje
Autor i współautor ponad 80 publikacji z IF, liczba cytowań >600, wartość h-index – 13

Recenzent

  • Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
  • Kardiologia Polska

 

VI. Najważniejsze osiągnięcia zawodowe:
2001 r. - z dr Jackiem Legutko z UJ - pierwsze na Dolnym Śląsku zabiegi pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR) u pacjentów z granicznymi zwężeniami tętnic wieńcowych i pierwsze zabiegi angiopla-styki z optymalizacją przy pomocy FFR.
2003 r. - z prof. Piotrem Ponikowskim - pierwsze w Polsce zabiegi przeszczepienia autologicznych ko-mórek szpiku kostnego do tętnicy dozawałowej u pacjentów z zawałem STEMI
2005 r. z dr Mirosławem Ferencem z Bad Krozingen (Niemcy) - pierwszy na Dolnym Śląsku zabieg prze-zskórnej angioplastyki z protekcją zatorowości obwodowej w zdegenerowanym przęśle żylnym
2006 r. z doc. Dariuszem Dudkiem z UJ - pierwsze na Dolnym Śląsku zabiegi stentowania tętnic szyj-nych z zastosowaniem proksymalnej protekcji zatorowości
2006 – z dr Mirosławem Ferencem z Bad Krozingen - pierwsze na Dolnym Śląsku zabiegi tzw. throm-bectomii manualnej u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST.
2008 r. - z dr Mirosławem Ferencem - pierwsze na Dolnym Śląsku zabiegi rotablacji w zwapniałych zwężeniach tętnic wieńcowych
2009 r. - pierwsze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej implantacje stentów samorozprężalnych u pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST
2009 r. z dr Jean Claude Laborde z Tuluzy i z multidyscyplinarnym zespołem (m.in. dr Artur Telichow-ski, dr Dorota Kustrzycka Kratochwil, dr Krzysztof Toczek) - pierwsze na Dolnym Śląsku zabiegi prze-zcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI) u pacjentów z krytycznym zwężeniem tej zastaw-ki.
2011 r. – z zespołem (m.in. dr Artur Telichowski, dr Dorota Kustrzycka Kratochwil, dr Krzysztof Toczek) - pierwsze na Dolnym Śląsku i w 3 ośrodku w kraju zabiegi przezskórnej implantacji klipsa mitralnego (MITRACLIP) u pacjentów z ciężką niedomykalnością zastawki mitralnej
2013 r. wraz z zespołem (m.in. dr Artur Telichowski, dr Dorota Kustrzycka Kratochwil, dr Krzysztof To-czek), pod kierunkiem doktora Jean Claude Laborde - pierwszy na Dolnym Śląsku zabieg TAVI u pa-cjenta z uprzednio wszczepioną, ciężko zdegenerowaną biologiczną zastawką aortalną
2014 r. – 2 nowatorskie w skali światowej zabiegi ablacji kłębków szyjnych u pacjentów z ciężkim, opor-nym na leczenie nadciśnieniem tętniczym (w ramach badania klinicznego, PI prof. Piotr Ponikowski)
2014 i 2015 r. – pierwsze w Polsce zabiegi wytworzenia shuntu międzyprzedsionkowego u chorych z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową (z zespołem: m.in. dr Artur Telichowski, dr Dorota Kustrzycka Kratochwil, dr Krzysztof Toczek); w ramach badania klinicznego, PI prof. Piotr Ponikowski
2018 r. – pierwszy z Polsce zabieg angioplastyki zwapniałej tętnicy wieńcowej z użyciem nowej metody - litotrypsji wieńcowej (Shockwave Balloon)VII. Działalność edukacyjna
Autor i współautor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach kardiologii dla lekarzy, tłumacz z j. niemieckiego kilkunastu rozdziałów podręczników medycznych

Główny organizator:
- siedmiu edycji międzynarodowych warsztatów „Wrocław Rotablation Workshop”
- kilkunastu edycji początkowo lokalnych, potem ogólnopolskich warsztatów kardiologii interwencyjnej dla doświadczonych operatorów „Złożone Interwencje Wieńcowe”
- kilku edycji warsztatów „Złożone interwencje wieńcowe z dostępu promieniowego”


.

  

 

Centrum Chorób Serca


Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213
50-558 Wrocław
Budynek H, II piętro, pokój 3.46

Kierownik: Prof. dr hab. Piotr Ponikowski 

 
 

Prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od 2019 kieruje Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.


W latach 2005-2019 był kierownikiem Kliniki Kardiologii Ośrodka Chorób Serca 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, od 2009 jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Serca, Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz od 2016 pełni funkcję Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od 2019 jest kierownikiem Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.


Prof. Piotr Ponikowski został zaliczony do grupy najbardziej wpływowych naukowców świata z dziedziny medycyny według rankingu Clarivate Analytics „The World’s Most Influential Scientific Minds” w 2015, 2016, 2017 i 2018 r., znalazł się w gronie uhonorowanych Nagrodą Premiera przyznawaną posiadaczom wybitnego dorobku naukowego lub artystycznego bądź autorom szczególnych osiągnięć w ramach tych dziedzin.
 

 

Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego


Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kosmala


Budynek FA, parter, pokój 1.13
Tel. 71 736 42 20


Sekretariat
Tel. 71 736 42 30


 

 
 

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Od 1990 r. zajmuje się echokardiografią. Ekspert Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Staże naukowe w Hobart i Melbourne w Australii. Kilkukrotny laureat nagród Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Ministra Zdrowia oraz “Ten of the Best Awards 2014” of the Menzies Institute for Medical Research i “Best of Baker Awards 2016” of the Baker Heart and Diabetes Institute. Autor kilkuset publikacji naukowych, rozdziałów w książkach i doniesień zjazdowych. Kierownik grantów Narodowego Centrum Nauki. Członek Rady Redakcyjnej JACC Cardiovascular Imaging. Ekspert w zakresie niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory, metabolicznego uszkodzenia mięśnia sercowego w przebiegu otyłości, cukrzycy i zespołu metabolicznego oraz uszkodzenia serca w przebiegu nadciśnienia tętniczego. Jeden z inicjatorów echokardiograficznych badań obciążeniowych w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory. Aktualne kierunki działań naukowych: mechanizmy rozwoju upośledzenia tolerancji wysiłku, przedkliniczne stadium niewydolności serca, niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory, strukturalne choroby mięśnia sercowego.