Dokumenty formalne


Status prawny

 

Nazwa: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Adres: ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

 

Regon: 000289012

NIP: 898-18-16-856

Księga rejestrowa Wojewody Dolnośląskiego: 000000018589

KRS: 0000136478

Status: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Podstawy prawne funkcjonowania

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2190 ze zm.) i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 537 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019r., poz. 576 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019r., poz. 993 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 849 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 499 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.1127 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r., poz. 1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1398 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.)
 • Statut Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • Statut Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu.

Statut

Statut USK (tekst jednolity) z dnia 29.06.2022

 

 

 

Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny USKStruktura USK


Uchwała nr 102 Rady Społecznej USK


Regulamin Instytutu Chorób Serca