PRAWA PACJENTA W SZPITALU

Szczegółowych informacji
o prawach pacjenta udziela:
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
www.rpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia Biura:
800 190 590
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


JAKO PACJENT W RAMACH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO MASZ PRAWO DO:

 1. Wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeżeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa
 2. Przyjęcia do szpitala, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie skierowania (każdego) lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne zgodnie z ustaloną w oparciu o kryteria medyczne listą oczekujących
 3. Udzielenia Ci świadczenia zdrowotnego bez wymaganego skierowania - w stanach nagłych (np.: wypadek, zatrucie, poród, stany zagrożenia życia albo zdrowia), w powyższym stanie masz prawo również do niezwłocznego uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w niezbędnym zakresie również od świadczeniodawcy, który nie zawarł umowy o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia
 4. Przejazdu środkami transportu sanitarnego (w tym lotniczego) – na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem bezpłatnie, w przypadkach:
  1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej
  2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia
  Ponadto przysługuje Ci na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego - w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem
 5. Wyrażenia zgody (obok zgody lekarza) na uczestnictwo innych osób poza personelem medycznym niezbędnym ze względu na rodzaj udzielanego Tobie świadczenia zdrowotnego
 6. Wyrażenia zgody na uczestnictwo podczas udzielania Tobie świadczeń zdrowotnych: studentów nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego, w przypadku demonstracji o charakterze wyłącznie dydaktycznym, jeżeli Jesteś pacjentem kliniki, szpitala akademii medycznych, medycznej jednostki badawczo-rozwojowej lub innej jednostki uprawnionej do kształcenia wyżej wymienionych
 7. Wnioskowania o zasięgnięcie przez lekarza (udzielającego Tobie świadczeń zdrowotnych) opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego w razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych, jeżeli wyżej wymieniony lekarz uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej
 8. Bezpłatnych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, niezbędnych do udzielania Tobie świadczeń zdrowotnych, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia

PRAWA DZIECKA W TRAKCIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Jako pacjent poniżej 18 roku życia masz prawo do korzystania z większości praw przysługujących osobom dorosłym w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem uprawnień Twoich rodziców lub opiekunów i z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Twojego wieku.


JAKO PACJENT PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA MASZ PRAWO DO:

 1. Świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie określonych dla osób ubezpieczonych
 2. Dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia
 3. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu lekarz ma obowiązek udzielić Ci informacji w zakresie i w formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu Twojego procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, ponadto masz prawo do wyrażenia swojego zdania
 4. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu lekarz ma obowiązek udzielić Ci przystępnej informacji o Twoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu
 5. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu wymagana jest również (obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda na wykonanie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego. W przypadku zastosowania zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla Ciebie jest wymagana również (obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda w formie pisemnej
 6. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów
 7. Jeżeli jesteś małoletnim i ukończyłeś szesnasty rok życia lub nie ukończyłeś szesnastego roku życia i jesteś w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie medycznym lub badaniu klinicznym (po poinformowaniu Cię o istocie, znaczeniu, skutkach i ryzyku tego badania), konieczne jest wyrażenie w formie pisemnej Twojej świadomej zgody na udział w powyższych obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego
 8. Wyrażenia w każdej chwili cofnięcia zgody na udział w badaniu klinicznym lub eksperymencie medycznym bądź wycofania się w każdej chwili z tego badania lub eksperymentu
 9. Tego, aby w celu zminimalizowania bólu i dyskomfortu w trakcie trwania badania klinicznego zapewniono Tobie udział w przedmiotowym badaniu personelu posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania z małoletnimi oraz zastosowania metod służących minimalizacji dyskomfortu związanego z wykonywanym badaniem
 10. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat trzynastu masz prawo do wyrażenia zgody na pobranie od Ciebie szpiku na rzecz Twojego rodzeństwa, jeżeli nie spowoduje to dającego się przewidzieć upośledzenia sprawności Twojego organizmu
 11. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu masz prawo do złożenia wniosku do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania o zgodę na pobranie od Ciebie szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej w sytuacji gdy ma miejsce bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia Twojego rodzeństwa
 12. Jeżeli urodziłeś się w szpitalu lub zostałeś przyjęty do szpitala przed ukończeniem siódmego roku życia jesteś zaopatrywany w znak tożsamości
 13. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu i jesteś zdolny do wyrażenia zgody wymagana jest również Twoja zgoda na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego


Podstawa prawna:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. nr 112);
 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.);
 4. Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty(Dz. U. z dnia 2 czerwca 2011 r.);
 5. ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.);
 6. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.);
 7. ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411);
 8. ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.);
 9. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.);
 10. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z późn. zm.);
 11. ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 91, poz. 178, z późn. zm.);
 12. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
 13. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620);
 14. rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 103, poz. 514);
 15. rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego (Dz. U. Nr 100, poz. 503);
 16. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 197, poz. 1643);
 17. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich (Dz. U. Nr 104, poz. 1108).
 18. Ustawa z 06.11.2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.).
 
 
 

OBOWIĄZKI PACJENTA    

(na podstawie Regulaminu Organizacyjnego USK)

 

                                       ROZDZIAŁ VII
                              Prawa i obowiązki pacjenta

 

                                              § 30

1. Postanowienia Regulaminu nie mogą naruszać praw pacjenta wynikających
z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów
odrębnych.

2. Szczegółowe zapisy zawarte są w prawach pacjenta dostępnych w każdej komórce
medycznej Szpitala.

3. W Szpitalu wszelkie sprawy związane z przestrzeganiem praw pacjenta rozpatruje
Pełnomocnik Dyrektora ds. Pacjenta. Szczegółowy zakres zadań oraz godziny przyjęć
pacjentów dostępne są w każdej komórce medycznej Szpitala.

                                             § 31
1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych w zakresie wynikającym z ustawy
o świadczeniach zdrowotnych, w szczególności do:
1) badań i porad lekarskich,
2) badań diagnostycznych,
3) leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego.

2. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy
medycznej i normom etycznym, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania
odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych
procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

3. Pacjent ma prawo zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty do uzyskania
od lekarza na każdym etapie udzielanych świadczeń zdrowotnych informacji o swoim
stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach
diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania
albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

4. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu
na zagrożenie zdrowia lub życia.

5. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych
związanych z porodem.

6. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez
podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających
określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się
zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów
medycznych.

7. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
1) Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy
mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej
informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach
diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich
zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie
udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez
nią uprawnieniami.
2) Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na
udzielenie informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych
metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich
zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu innym osobom.
3) Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu
informacji, o której mowa w ppkt. a).
4) Po uzyskaniu informacji, o której mowa w ppkt. a), pacjent ma prawo przedstawić
osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.
5) Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby
wykonującej zawód medyczny informacji, o której mowa w ppkt.a),
w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego
lub terapeutycznego.
6) Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel
mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego
pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
7) Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta, uwzględniającej ograniczenia
tych praw określone w przepisach. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych
udostępnia tę informację w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim
lokalu, w miejscu ogólnodostępnym. W przypadku pacjenta niemogącego się

poruszać, informację udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w
pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.

8. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód
medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim
związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
W celu realizacji prawa, o którym mowa, osoby wykonujące zawód medyczny są
obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem,
w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta. Przepisu nie stosuje się,
w przypadku gdy:
1) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw,
2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
pacjenta lub innych osób,
3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
4) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód
medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

9. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub sprzeciwu na udzielanie świadczeń
zdrowotnych po uzyskaniu informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych
oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć
następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
1) Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby
wykonującej zawód medyczny informacji, w zakresie i formie potrzebnej do
prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
2) Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego
lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody.
3) W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania,
może wykonać opiekun faktyczny.
4) Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa w ppkt. a-c, mogą być wyrażone ustnie albo
przez takie zachowanie się osób wymienionych w tych przepisach, które
w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom
proponowanym przez osobę wykonującą zawód medyczny albo brak takiej woli.
5) Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent
chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym

rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia
zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.
W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
6) W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub
diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę, wyraża się w
formie pisemnej.

10. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności
w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Prawo do poszanowania godności
obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.

11. Pacjent ma prawo do leczenia bólu.
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania
polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu
skuteczności tego leczenia.

12. Pacjent ma prawo do poszanowania jego intymności i godności w czasie udzielania
świadczeń zdrowotnych, z uwzględnieniem prowadzenia w Szpitalu działalności
dydaktycznej przed i podyplomowej w zakresie nauk medycznych.
1) W przypadku przyjęć planowych, pacjenta należy w sposób wyraźny i na piśmie
poinformować o działalności dydaktycznej Szpitala i związanej z tym obecności osób
trzecich (studentów, stażystów). W przypadku braku zgody pacjenta na obecność ww.
osób, jest to jednoznaczne z rezygnacją pacjenta
z przysługujących mu świadczeń zdrowotnych w Szpitalu.
2) Pacjent ma prawo do ochrony przed zniewagą fizyczną i psychiczną.

1. Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba
bliska. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych
pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia
epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę
odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

2. Pacjent ma prawo do ochrony mienia osobistego. Celem zapewnienia ochrony przedmioty
osobiste powinien oddać do właściwego depozytu.

3. Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego z osobami z zewnątrz
w czasie hospitalizacji oraz do opieki duszpasterskiej. Szpital jest uprawniony do

wprowadzenia ograniczeń, jeżeli wymagają tego względy epidemiologiczne, sanitarne lub
stan zdrowia pacjentów.

4. Pacjent ma prawo do składania skarg za naruszenie jego praw.
 
                                               § 32
Obowiązki pacjenta:
1. Pacjent przyjęty do Szpitala nie ma prawa wychodzić poza obręb Szpitala
z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne ze względów leczniczych (konsultacje,
zabiegi).

2. Pacjent może przebywać bez nadzoru personelu Szpitala tylko w swojej sali szpitalnej
oraz w pomieszczeniach przeznaczonych dla ogółu pacjentów.

3. Pacjent jest obowiązany stosować się do zaleceń i wskazań lekarzy i pielęgniarek
i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostycznoterapeutycznego i rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych.

4. Pacjent jest obowiązany do przebywania na sali podczas obchodów lekarskich.

5. Pacjent jest obowiązany do przestrzegania ciszy i zachowywania się w sposób nie
zakłócający spokoju innym.

6. Pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez
zlecenia lekarza.

7. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych
lekach nie związanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji.
Używanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody tego lekarza.

8. Zabrania się uprawiania przez pacjentów gier hazardowych, palenia tytoniu, spożywania
alkoholu oraz zażywania wszelkich używek na terenie Szpitala.

9. Pacjent ma obowiązek przestrzegania regulaminu wewnątrzoddziałowego
i poleceń personelu Szpitala.

10. Łatwo psujące się produkty żywnościowe pacjent ma obowiązek przechowywać
w lodówce dostępnej dla pacjentów poza kuchenka oddziałową.

11. Pacjent nie ma prawa zmieniać łóżka bez zgody pielęgniarki ani kłaść się na łóżku
w odzieży (innej niż piżama) i obuwiu.

12. Pacjenta obowiązuje przestrzeganie higieny osobistej.

13. Pacjent powinien dbać o czystość pomieszczeń w których przebywa.

14. Pacjent powinien przestrzegać godzin wyznaczonych na spożywanie posiłków.

15. Pacjent obłożnie chory spożywa posiłki w łóżku, jeśli jest to konieczne – przy pomocy
personelu pielęgniarskiego.

16. Pacjent jest odpowiedzialny za rzeczy szpitalne oddane mu do użytku na czas pobytu w
Szpitalu.

17. Pacjent jest obowiązany szanować mienie będące własnością Szpitala,
a w szczególności nie ma prawa manipulować przy aparatach i urządzeniach leczniczych,
elektrycznych, wentylacyjnych itp.

18. Pacjent ani inne osoby przebywające na terenie Szpitala nie mają prawa wykonywać
zdjęć lub nagrań audio-video na terenie Szpitala z udziałem innych pacjentów i
pracowników Szpitala, bez uzyskania ich uprzedniej zgody.

19. Pacjent jest obowiązany do naprawienia szkody mienia Szpitala w przypadku
spowodowania jej z własnej winy.

20. Pacjent w przypadku negatywnej weryfikacji uprawnień ubezpieczeniowych,
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń
opieki zdrowotnej lub do złożenia oświadczenia o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów
leczenia w przypadku potwierdzenia braku posiadania uprawnień.

21. Pacjent jest obowiązany odnosić się kulturalnie i z szacunkiem do innych pacjentów i
personelu Szpitala.

22. Pacjent jest obowiązany przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.

23. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać
w sposób nie zakłócający pracy personelu Szpitala, nie stwarzający uciążliwości dla
innych pacjentów, bez naruszenia praw innych osób przewidzianych przepisami prawa i
poza godzinami ciszy nocnej. Ze względu na obecność aparatury medycznej i możliwość
powstania zakłóceń w jej funkcjonowaniu Dyrektor Szpitala może określić strefy i
pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów
komórkowych.

24. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego
pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej
informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.
 
                                                § 33

1. Informacje o godzinach odwiedzin umieszczone są przy wejściu do Klinik/Oddziałów w
widocznym miejscu.

2. Osoby odwiedzające zobowiązane są podporządkować się wszelkim poleceniom
i wskazówkom personelu szpitalnego.

3. Osoby odwiedzające pacjentów lub sprawujące nad nimi dodatkową opiekę obowiązane
są przestrzegać następujących zakazów:
1) wnoszenia i spożywania na terenie Szpitala napojów alkoholowych, palenia
wyrobów tytoniowych oraz obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków
odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających
substancji; obowiązuje zakaz wstępu na teren Szpitala dla osób odwiedzających
pozostających pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych podobnych
środków,
2) uprawiania gier hazardowych,
3) handlu obnośnego,
4) wprowadzania zwierząt do budynku Szpitala,
5) siadania na łóżkach chorych,
6) robienia zdjęć i filmowania bez pisemnej zgody Kierownika komórki medycznej.

4. Ze względu na warunki przebywania w Szpitalu innych pacjentów oraz ich ewentualny
dyskomfort, pacjenta mogą odwiedzać w salach chorych jednocześnie nie więcej niż dwie
osoby.

5. Dzieci do lat 7 mogą odwiedzać pacjentów wraz z osobą dorosłą i za zgodą Kierownika
komórki medycznej lub innego wyznaczonego lekarza.

6. Informacji o stanie zdrowia pacjentów, udzielają wyłącznie lekarze w godzinach
ustalonych przez Kierownika komórki medycznej i podanych do wiadomości ogólnej
wyłącznie osobom upoważnionym, tj. przedstawicielom ustawowym lub osobom
wskazanym pisemnie przez pacjenta.

7. O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie
uzasadnionych lekarze udzielają informacji w każdym czasie z zastrzeżeniem ust. 6
powyżej.

8. Lekarz nie może udzielić informacji o stanie zdrowia pacjenta, gdy nie jest możliwa
jednoznaczna identyfikacja osoby, której informacja ma być przekazana. (np.
telefonicznie).

9. Kierownik komórki medycznej jest uprawniony do czasowego wstrzymania odwiedzin ze
względu na zagrożenie epidemiologiczne.

10. Personel Szpitala ma prawo nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom
znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź odurzonych narkotykami albo
naruszającym w sposób rażący niniejszy Regulamin.

INFORMACJE DLA PACJENTA
W SPRAWIE SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW


Szanowni Państwo!

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu uprzejmie informuje o możliwościach składania przez Państwo skarg i wniosków. Wszelkie uwagi zostaną dokładnie rozpatrzone i będą służyły poprawie jakości świadczonych przez szpital usług na rzecz pacjenta.


Skargę, wniosek można składać w interesie własnym i innych osób, a także w interesie społecznym. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez szpital lub pracownika, naruszenie obowiązujących przepisów, regulaminów , a także praw pacjenta.


Będziemy wdzięczni za każdy głos krytyki, ale i także pochwały, bowiem zadowolenie z usług świadczonych przez Szpital stanowi poparcie dla wysiłku podjętego na rzecz podnoszenia jakości opieki nad pacjentem.Skargi i wnioski mogą być składane do:
 • Dyrektora Szpitala
 • " Pełnomocnika Dyrektora ds. Pacjenta, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213. Pełnomocnik przyjmuje w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 11:00, pok. 3.37, II piętro, bud. H, Tel. (71) 733 10 11, (71) 733 10 47;

W przypadku uznania, iż przekazanie wniosku lub skargi do wiadomości Dyrekcji Szpitala jest niewystarczające, mają Państwo prawo odwołać się również do innych wymienionych poniżej instytucji zajmujących się prawami pacjenta:

 • " Organ Założycielski - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu im. Piastów Śląskich: 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1; Tel. (71) 784 17 25;
 • " Rada Społeczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu: 50-556 Wrocław; ul. Borowska 213;
 • " Izba Lekarska: 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 45; Tel. 71 798 80 50;
 • " Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych: 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 50; Tel. (71) 333 57 08;
 • " Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Dział Skarg i Wniosków: 50-525; Wrocław, ul. Joanitów 6; Tel. (71) 79 79 110;
 • " Ministerstwo Zdrowia - 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15; Tel. (22) 250 01 46;
 • " Biuro Rzecznika Praw Pacjenta - Rzecznik Praw Pacjenta - Bartłomiej Chmielowiec, 01-171 Warszawa; ul. Miodowa 46; infolinia 0 800 190 590 (połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00 oraz w soboty w godzinach 8:00 - 16:00

Z poważaniem

Dyrektor Szpitala


 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainiePICT_6335.jpg