Projekt Nowoczesnych e-UsługUniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego realizuje Projekt pn.

Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18.

Planowany całkowity koszt realizacji: 144 749 629,78 zł

Wysokość dofinansowania: 142 268 524,49 zł

Planowany okres realizacji: od 01.01.2019 do 30.09.2021


Realizacja projektu pozwoli na udoskonalenie obecnie funkcjonującego systemu oraz dostęp do akumulowanych danych i informacji medycznych. Zakres projektu obejmuje doposażenie w infrastrukturę techniczno-systemową, umożliwiającą prowadzenie pełnej elektronicznej dokumentacji oraz wdrożenie e- usług. Przyjęte rozwiązanie opiera się na realizacji funkcjonalności w architekturze rozproszonej, co pozwala na wykorzystanie istniejących już aplikacji, w które wyposażone są poszczególne jednostki objęte Projektem. Projekt zakłada częściowe wykorzystanie zasobów posiadanych przez podmioty lecznicze. W większości podmiotów interwencja projektu będzie polegała na rozszerzeniu posiadanych systemów o wybrane funkcjonalności umożliwiające prowadzenie EDM oraz świadczenie usług elektronicznych będących przedmiotem projektu.

Celem projektu jest umożliwienie efektywnego świadczenia usług medycznych dzięki wykorzystaniu e-usług publicznych przez podmioty lecznicze, wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także integracja wdrażanych rozwiązań z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów. W wyniku realizacji projektu w podmiocie leczniczym zostaną wdrożone następujące e-usługi: przetwarzanie EDM, e-zlecenie, e-rejestracja. Odbiorcami projektu będą pacjenci korzystający z usług medycznych, a także Partnerzy projektu i instytucje je nadzorujące.

Cele szczegółowe projektu to:

- Zapewnienie prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz jej wymianę z innymi podmiotami
   ochrony zdrowia,
- Umożliwienie podmiotom odpowiedzialnym za zlecanie badań wykonania w trybie on-line zlecenia wykonania badania
   i odbioru wyników badania,
- Udostępnienie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentom,
- Umożliwienie on-line rejestracji, zmiany terminu bądź odwołania wizyty przez pacjentów na świadczenia opieki
   zdrowotnej,
- Umożliwienie sprawdzenia on-line wyników badań przez pacjenta,
- Umożliwienie przekazywania pacjentowi przez podmiot leczniczy zdefiniowanych komunikatów za pomocą środków
   komunikacji elektronicznej (np. przypomnienie o terminie wizyty, informacja o możliwości sprawdzenia wyników badań).

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z podmiotami leczniczymi oraz partnerem technicznym - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).


 

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_420.jpg