Projekty Power - Wzrasta liczba nowotworów skóry - zbadaj się!Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: "Wzrasta liczba nowotworów skóry - zbadaj się!", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie: 5.1. Programy profilaktyczne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020.

Wartość projektu: 1 341 215,90 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 341 215,90 zł


Celem programu profilaktycznego jest zwiększenie świadomości na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion. Zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej służyć mają wypracowaniu rozwiązań skoncentrowanych na zapobieganiu chorobom, które są główną przyczyną dezaktywacji zawodowej, w tym mi.in. nowotworom.

Badaniem objęci będą pacjenci zamieszkujący województwa: dolnośląskie, śląskie oraz opolskie:
1. będący osobami aktywnymi zawodowo, tj. osoby w wieku 15-64 lata lub starsze pod warunkiem, że są nadal aktywne zawodowo;
2. osoby dorosłe w wieku 50-64 będące w grupie podwyższonego ryzyka, objęci badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby;
Dodatkowo, w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowania niepokojących znamion bądź czynników ryzyka zachorowania, wsparcie będą mogły otrzymać osoby w wieku 15-49 lat oraz po 65 r. ż, gdy są nadal aktywne zawodowo.

Realizacja projektu wpłynie na:

- zwiększenie skuteczności rozpoznawania nowotworów skóry na wczesnym etapie rozwoju choroby przez przeszkolony personel medyczny;
- podniesienie kwalifikacji (wiedzy i umiejętności) personelu medycznego (w szczególności lekarzy POZ) w zakresie diagnostyki i wykrywania nowotworów skóry;
- wzrost edukacji grupy docelowej w zakresie reguły ABCDE – Freidmana i Rigela;
- zwiększenie dostępności do wiedzy i edukacji w zakresie czynników ryzyka nowotworów skóry poprzez organizacje edukacyjnych kampanii i wydarzeń masowych;
- wzrost wiedzy i wypracowanie nawyków samoobserwacji zmian na skórze, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (aplikacji, programów komputerowych);
- zmniejszenie liczby zachorowań na nowotwory skóry;
- opracowanie danych epidemiologicznych zapadalności rocznej na nowotwory skóry w Polsce.

W ramach projektu zorganizowane zostaną 4 konferencje dla personelu medycznego z zakresów tematycznych:
- epidemiologia nowotworów skóry;
- nowotwory skóry: kryteria rozpoznania;
- fotoprotekcja – fakty i mity;
- nowotwory skóry - etiologia, rozpoznawanie i leczenie;
- czerniak – wczesna diagnoza ratuje życie.
- dermatoskop w gabinecie lekarza rodzinnego.

Odbyły się również eventy edukacyjne na terenie 3 województw objętych programem, skierowane do potencjalnych pacjentów.

Uruchomiona została także platforma internetowa, służąca współpracy pomiędzy lekarzami POZ, dermatologami, onkologami oraz pacjentami. Na platformie zamieszczone zostaną m.in. szkolenie e-learningowe dla lekarzy POZ a także filmy oraz materiały edukacyjne dla pacjentów.Zał. nr 00 Regulamin projektu

Zał. nr 01 Deklaracja uczestnictwa - wizyta u specjalisty

Zał. nr 02 Deklaracja uczestnictwa - wizyta w POZ

Zał. nr 03 Formularz danych osobowych

Zał. nr 04 Oświadczenie uczestnikaProjekt realizowany będzie w okresie 2019-2023, w ramach umowy o dofinansowanie nr POWR.05.01.00-00-0006/18-00/123/2018/734 z dnia 25.01.2019 r.


WSZYSTKIE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA PLATFORMIE PROJEKTU POD ADRESEM :

https://zdrowaskora.usk.wroc.pl/
 
 
 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainiePICT_6335.jpg