Konkursy 2008
Konkurs 9/2008

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

9/2008 

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:


1. LEKARZA ENDOKRYNOLOGA - REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

2. LEKARZA ENDOKRYNOLOGA - KONSULTACJE DLA HOSPITALIZAOWANYCH PACJENTÓW AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

3. LEKARZA OKULISTY - REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI OKULISTYCZNEJ AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

4. LEKARZA OKULISTY - KONSULTACJE DLA HOSPITALIZAOWANYCH PACJENTÓW AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

5. LEKARZA OKULISTY - KONSULTACJE NA RZECZ MEDYCYNY PRACY,

6. LEKARZA DIABETOLOGA - REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI DIABETOLOGICZNEJ AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

7. LEKARZA DIABETOLOGA - KONSULTACJE DLA HOSPITALIZAOWANYCH PACJENTÓW AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

8. LEKARZA LARYNGOLOGA - REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI LARYNGOLOGICZNEJ AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

9. LEKARZA LARYNGOLOGA - KONSULTACJE DLA HOSPITALIZAOWANYCH PACJENTÓW AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

10. LEKARZA LARYNGOLOGA - KONSULTACJE NA RZECZ MEDYCYNY PRACY,

11. LEKARZA PSYCHIATRY - REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI PSYCHIATRYCZNEJ AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

12. LEKARZA PSYCHIATRY - KONSULTACJE DLA HOSPITALIZAOWANYCH PACJENTÓW AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

13. LEKARZA PSYCHIATRY - KONSULTACJE NA RZECZ MEDYCYNY PRACY,

14. LEKARZA RADIOLOGA - REALIZOWANYCH W RAMACH ORDYNACJI PODSTAWOWEJ ORAZ DYŻURÓW MEDYCZNYCH- OPISYWANIE ZDJĘĆ MAMMOGRAFICZNYCH, W ZAKŁADZIE RADIOLOGII AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.

 

 

Termin składania ofert konkursowych - 30.12.2008 do godz.8:30

   Czytaj więcej ...

 

 


 

 

 
Konkurs 8/2008

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

8/2008 

  OGŁOSZENIE
Działając na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz. U. 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. 93 poz. 592) Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza- Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenia usług medycznych i zaprasza do składania ofert.

 

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:  

 

1. LEKARZA ENDOKRYNOLOGA - REALIZOWANYCH W RAMACH ORDYNACJI PODSTAWOWEJ ORAZ DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH DZIECIĘCYCH AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,
2. LEKARZA ENDOKRYNOLOGA - REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ DLA DZIECI AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,
3. LEKARZA PEDIATRY, LEKARZA NEONATOLOGA, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI - REALIZOWANYCH W RAMACH ORDYNACJI PODSTAWOWEJ ORAZ DYŻURÓW MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH DZIECIĘCYCH AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,
4. LEKARZA SPECJALISTY CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, LEKARZA OTOLARYNGOLOGA, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI - REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.

 

 

 

PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY: Umowa zostanie zawarta od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku.
MIEJSCE I TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI: Szczegółowych informacji formalnych udziela Dział Sprzedaży i Controllingu przy ul. Borowskiej 213, pok. 2.12 lub pod numerami telefonów 0 71 733 11 38, 071 733 11 35.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:
"Oferta na świadczenia usług medycznych w zakresie (należy wpisać właściwy zakres) Nie otwierać przed godz. 9.00 15 grudnia 2008 r." na adres: Akademicki Szpital Kliniczny, ul, Borowska 213, 50-556 Wrocław lub w Dziale Sprzedaży i Controllingu do dnia 15 grudnia 2008r. do godz. 8:30.
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 15 grudnia 2008 r. o godz.14:00 w pokoju nr 2.10 I piętro w siedzibie ogłaszającego.
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 19 grudnia 2008 r.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania terminu składania ofert.
SKARGI I PROTESTY: w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu , Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowaną skargę. Do czasu rozstrzygnięcia skargi postępowanie konkursowe zostanie zawieszone. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest.

 

 


 

 

 
Konkurs 7/2008

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

7/2008 

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST:

 

Swiadczenie usług brokerskich w zakresie ubezpieczenia majatku i opowiedzialnosci cywilnej Akademickiego Szpitala Klinicznego.
 

PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĽZYWANIA UMOWYUmowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.
MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważnosci w formie pisemnej do godz. 15:00 dnia 19.12.2008 w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:
Akademicki Szpital Kliniczny
ul.Borowska 213
50-556 Wrocław
Oferta na swiadczenie usług brokerskich w zakresie ubezpieczenia majatku i odpowiedzialnosci cywilnej dla Akademickiego Szpitala Klinicznego im.Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu.
Nie otwierać przed: 19.12.2008 r.godz. 15:30


MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:19.12.2008 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej II piętro w siedzibie ogłaszajacego.
TERMIN ZWIĽZANIA OFERTĽ:Oferent będzie zwiazany oferta przez okres 30 dni liczšc od danty upływu składania ofert.
ZAMAWIAJĽCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO do odwołania przetargu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 

   Ogłoszenie konkursu 07/2008

   Regulamin konkursu 07/2008

 

 


 

 

 
Konkurs 6/2008

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

6/2008 

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

 

1. LEKARZA PSYCHIATRY - REALIZOWANYCH DLA DOROSŁYCH AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W ZAKRESIE KONSULTACJI PSYCHIATRYCZNYCH PACJENTÓW DOROSŁYCH HOSPITALIZOWANYCH ,
2. LEKARZA ENDOKRYNOLOGA - REALIZOWANYCH W RAMACH ORDYNACJI PODSTAWOWEJ ORAZ DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH DZIECIĘCYCH AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,
3. LEKARZA ENDOKRYNOLOGA - REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ DLA DZIECI AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,
4. LEKARZA PEDIATRY, LEKARZA NEONATOLOGA, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI - REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH DZIECIĘCYCH AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,
5. ZESPOŁU WYKONUJĽCEGO ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI - REALIZOWANYCH W RAMACH ODZIAŁÓW AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,
6. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W ODDZIAŁACH, IZBACH PRZYJĘĆ, PRACOWNIACH, PORADNIACH AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO - W SYSTEMIE PRACY JEDNOZMIANOWEJ, DWUZMIANOWEJ, TRZYZMIANOWEJ,
7. PIELĘGNIARKI W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W KLINICE TRANSPLANTACJI SZPIKU, ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO - W SYSTEMIE PRACY JEDNOZMIANOWEJ, DWUZMIANOWEJ, TRZYZMIANOWEJ,
8. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ W ZAKRESIE INSTRUMENTOWANIA DO ZABIEGÓW W ODDZIAŁACH AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO - W SYSTEMIE PRACY JEDNOZMIANOWEJ, DWUZMIANOWEJ, TRZYZMIANOWEJ,
9. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ ANESTEZJOLOGICZNEJ I INTENSYWNEJ TERAPII W ODDZIAŁACH, AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO - W SYSTEMIE PRACY JEDNOZMIANOWEJ, DWUZMIANOWEJ, TRZYZMIANOWEJ.

 

 

 

Termin składania ofert konkursowych - 27.11.2008 do godz.8:30

   Czytaj więcej ...

 

 


 

 

 
Konkurs 5/2008

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

5/2008 

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:


1. LEKARZA OKULISTY, ENDOKRYNOLOGA, KARDIOLOGA, HEMATOLOGA, PSYCHIATRY REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI AKADEMICKIEGO SZPITALA KLININCZEGO


2. LEKARZA RADIOLOGA REALIZOWANYCH W RAMACH PRACOWNI RADIOLOGICZNEJ AKADEMICKIEGO SZPITALA KLININCZEGO

 

 

 

Termin składania ofert konkursowych -16.04.2008 do godz.12:00

   Czytaj więcej ...

 

Zmiana terminu składania ofert -
Nowy termin składania ofert -21.04.2008r do godz. 10:00

   Czytaj więcej ...

 

 


 

 

 
Konkurs 4/2008

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

4/2008 

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:


1. LEKARZA: PEDIATRY, CHIRURGA DZIĘCIĘCEGO, UROLOGA DZIECIĘCEGO, NEFORLOGA DZIECIĘCEGO, NEUROLOGA DZIECIĘCEGO, ENDOKRYNOLOGA, GASTROENTEROLOGA, ONKOLOGA DZECIĘCEGO, HEMATOLOGA DZIECIĘCEGO, TRANSPLANTOLOGA, RADIOLOGA REALIZOWANYCH W RAMACH PRACY W ORDYNACJI PODSTAWOWEJ ORAZ DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH DZIECIĘCH AKADEMICKIEGO SZPITALA KLININCZEGO


2. LEKARZA LARYNGOLOGA REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI LARYNGOLOGICZNEJ AKADEMICKIEGO SZPITALA KLININCZEGO


3. LEKARZA RADIOLOGA REALIZOWANYCH W RAMACH PRACOWNI NACZYNIOWEJ AKADEMICKIEGO SZPITALA KLININCZEGO

 

 

 

Termin składania ofert konkursowych -14.04.2008 do godz.12:00

 Czytaj więcej ...

 

Zmiana terminu składania ofert -
Nowy termin składania ofert -21.04.2008r do godz. 10:00

 Czytaj więcej ...

  

 


 

 

 
Konkurs 3/2008

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

3/2008 

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

 

1. Usług z zakresu neurochirurgii na zabezpieczenie dyżurów od pon. do pt. w godz. 15.05 - 7.30 oraz w soboty i w dni wolne od pracy 24h/dobę, na rzecz pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego oraz zabezpieczenie interwencji neurochirurgicznych w Akademickim Szpitalu Klinicznym.


2. Usług z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na zabezpiecznie dyżurów od pon. do pt. w godz. 15.05 - 7.30 oraz w soboty i dni wolne od pracy 24h/dobę, na rzecz pacjentów Akademickiego Szpital Klinicznego.

 

 

 

Termin składania ofert konkursowych -22.02.2008 do godz.13:30

   Czytaj więcej ...

 

 


 

 

 
Konkurs 2/2008

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

2/2008 

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

 

1. Lekarz pediatra na Oddziale Klinicznym Neonatologicznym
2. Lekarz neonatolog na Oddziale Klinicznym Neonatologicznym
3. Lekarz pediatra w Klinice Transplantacji Szpiku,Onkologii i Hematologii Dziecięcej
4. Lekarz specjalista onkolog i hematolog dziecięcy na Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
5. Lekarz w Klinice Transplantacji Szpiku,Onkologii i Hematologii Dziecięcej
6. Lekarz neurochirurg w Klinice Neurochirurgii.

 

 

 

Termin składania ofert konkursowych dla konkursów 1-4 -08.02.2008 do godz.13:40

  

 

Termin składania ofert konkursowych dla konkursów 5-6 -20.02.2008 do godz.13:40

 

 


 

 

 
Konkurs 1/2008

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

1/2008 

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

 

1. Badań scyntygraficznych
2. Konsultacji okulistycznych na rzecz pacjentów Akademiskiego Szpitala Klinicznego
3. Konsultacji laryngologicznych na rzecz pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego
4. Konsultacji kardiologicznych na rzecz pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego.

 

 

 

Termin składania ofert konkursowych- 30-01- 2008 do godziny 13:40 

Więcej

 

Zmiana terminu składania ofert konkursowych dla postępowania konkursowego 1-3 07-02- 2008