Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19

Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu wraz z Wnioskodawcą - Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED S.A. oraz Partnerami zainicjowali partnerstwo podpisując w dniu 27.05.2021 r. Porozumienie w celu wspólnego przygotowania i realizacji Projektu. Dnia 29.06.2021 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.03.00-02-0002/21-00. Projekt pn. „Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2” w okresie od 01.06.2021 r. do 31.12.2022 r. będzie wspierał funkcjonujące na terenie Dolnego Śląska Szpitale Wojewódzkie i Szpitale Państwowe w walce z COVID-19, tj. w ograniczaniu, przeciwdziałaniu i zapobieganiu skutkom choroby.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wartość Projektu: 8 702 393,28 PLN


Wkład Funduszy Europejskich: 7 397 034,28 PLN


1) 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu;
2) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego;
3) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
4) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego;
5) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy;
6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu;
7) Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej;
8) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu;
9) Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu;
10) Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu;
11) Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej;
12) Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o.

Głównym celem Projektu jest ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Wsparcie będzie polegać na doposażeniu stanowisk pracy u Partnerów Projektu, w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią.
Cel główny Projektu jest zgodny z celem osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.3.C – realizacja projektów z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Celami szczegółowymi projektu są:
- Zapewnienie pracownikom szpitali niezbędnej ochrony zdrowia, poprzez zakup środków medycznych i dezynfekujących.
- Zintensyfikowanie wsparcia dla szpitali, poprzez zakup środków ochrony indywidualnej i niezbędnego sprzętu w zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.
- Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy wśród personelu medycznego.
- Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych w podmiotach leczniczych, poprzez zagwarantowanie i poprawę bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników i pacjentów.
- Zwolnienie przez pacjentów covidowych miejsc w szpitalach oraz udostępnienie tych miejsc dla pacjentów cierpiących na inne choroby.