Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego


Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kosmala


Budynek FA, parter, pokój 1.13
Tel. 71 736 42 20


Sekretariat
Tel. 71 736 42 30

Lekarze Zakładu

dr hab. n. med. Tomasz Witkowski
dr hab. n. med.. Anna Goździk
dr hab. n. med. Marta Obremska
dr n. med. Tomasz Kotwica
dr n. med. Agnieszka Witkowska
dr n. med. Justyna Sokolska
lek. Magdalena Krawczyk
lek. Ewelina Jasic-Szpak
lek. Katarzyna Kulej-Łyko


Pielęgniarka

mgr Teresa KłosZakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego
obejmuje Pracownię Echokardiografii, Pracownię Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej Serca.

Pracownia Echokardiografii wykonuje badania dwu- i trójwymiarowe przezklatkowe i przezprzełykowe, badania obciążeniowe wysiłkowe i farmakologiczne (z dobutaminą), badania śródoperacyjne i w trakcie inwazyjnych procedur przezskórnych (implantacja zastawek serca, okluzja uszka lewego przedsionka, zamykanie komunikacji międzyprzedsionkowej i przecieków okołozastawkowych, usuwanie elektrod stymulatorowych), badania kontrastowe mięśnia sercowego.

Pracownia Tomografii Komputerowej Serca wykonuje badania tomografii serca w celu oceny funkcji i morfologii serca (np. badania po korekcjach wad wrodzonych, ocena uszka lewego przedsionka, ocena przegrody międzyprzedsionkowej i spływu żylnego), uwapnienia (calcium score) tętnic wieńcowych i zastawki aortalnej, tomografię tętnic wieńcowych w diagnostyce choroby wieńcowej i ocenie anomalii tętnic wieńcowych, angiografię aorty w diagnostyce tętniaków, koarktacji i ocenie po leczeniu chirurgicznym, aortografię celem kwalifikacji i planowania zabiegów przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej, przed kwalifikacją do przeszczepu serca oraz przed implantacją systemów mechanicznego wspomagania serca, badania perfuzji mięśnia sercowego

Pracownia Rezonansu Magnetycznego Serca wykonuje badania oceniające sekwencje czynnościowe (cine), morfologiczne (T1, T2-zależne, STIR), mapping czasu T1 i T2 mięśnia sercowego, wczesne oraz opóźnione kontrastowanie celem pogłębienia diagnostyki kardiomiopatii (przerostowej, rozstrzeniowej, z niescalenia, naciekowej/spichrzeniowej tj. amyloidozy, choroby Fabry’go, arytmogennej kardiomiopatii prawej i lewej komory, sarkoidozy serca), guzów serca i osierdzia, etiologii niewydolności serca, podejrzenia ostrego/przebytego zapalenia mięśnia sercowego i/lub osierdzia, etiologii MINOCA, etiologii komorowych zaburzeń rytmu serca, oceny funkcji skurczowej komór w razie nieoptymalnej wizualizacji w badaniu echokardiograficznym, kontroli obecności skrzeplin w sercu, oceny żywotności mięśnia lewej komory serca po zawale serca. Ponadto w określonych wskazaniach klinicznych wykonujemy także: badania perfuzji obciążeniowej miokardium (z adenozyną, regadenozonem lub dobutaminą) celem diagnostyki choroby niedokrwiennej serca; pomiar czasu mappingu T2* przy podejrzeniu zajęcia serca w przebiegu hemochromatozy; pomiary przepływu przez zastawki (4D flow) przy wadach zastawkowych, zwłaszcza niedomykalności płucnej i aortalnej, ocenę stosunku przepływu płucnego do systemowego w przypadku wrodzonych wad przeciekowych; aortografię-metodą rezonansu magnetycznego przy poszerzeniu aorty.