Projekty Power - Wzrasta liczba nowotworów skóry - zbadaj się!Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: "Wzrasta liczba nowotworów skóry - zbadaj się!", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie: 5.1. Programy profilaktyczne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020.

Wartość projektu: 1 341 215,90 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 341 215,90 zł


Celem programu profilaktycznego jest zwiększenie świadomości na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion. Zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej służyć mają wypracowaniu rozwiązań skoncentrowanych na zapobieganiu chorobom, które są główną przyczyną dezaktywacji zawodowej, w tym mi.in. nowotworom.

Badaniem objęci będą pacjenci zamieszkujący województwa: dolnośląskie, śląskie oraz opolskie:
1. będący osobami aktywnymi zawodowo, tj. osoby w wieku 15-64 lata lub starsze pod warunkiem, że są nadal aktywne zawodowo;
2. osoby dorosłe w wieku 50-64 będące w grupie podwyższonego ryzyka, objęci badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby;
Dodatkowo, w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowania niepokojących znamion bądź czynników ryzyka zachorowania, wsparcie będą mogły otrzymać osoby w wieku 15-49 lat oraz po 65 r. ż, gdy są nadal aktywne zawodowo.

Realizacja projektu wpłynie na:
- zwiększenie skuteczności rozpoznawania nowotworów skóry na wczesnym etapie rozwoju choroby przez przeszkolony personel medyczny;
- podniesienie kwalifikacji (wiedzy i umiejętności) personelu medycznego (w szczególności lekarzy POZ) w zakresie diagnostyki i wykrywania nowotworów skóry;
- wzrost edukacji grupy docelowej w zakresie reguły ABCDE – Freidmana i Rigela;
- zwiększenie dostępności do wiedzy i edukacji w zakresie czynników ryzyka nowotworów skóry poprzez organizacje edukacyjnych kampanii i wydarzeń masowych;
- wzrost wiedzy i wypracowanie nawyków samoobserwacji zmian na skórze, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (aplikacji, programów komputerowych);
- zmniejszenie liczby zachorowań na nowotwory skóry;
- opracowanie danych epidemiologicznych zapadalności rocznej na nowotwory skóry w Polsce.

W ramach projektu zorganizowane zostaną 4 konferencje dla personelu medycznego z zakresów tematycznych:
- epidemiologia nowotworów skóry;
- nowotwory skóry: kryteria rozpoznania;
- fotoprotekcja – fakty i mity;
- nowotwory skóry - etiologia, rozpoznawanie i leczenie;
- czerniak – wczesna diagnoza ratuje życie.
- dermatoskop w gabinecie lekarza rodzinnego.

Odbędą się również eventy edukacyjne na terenie 3 województw objętych programem, skierowane do potencjalnych pacjentów.

Uruchomiona zostanie także platforma internetowa, służąca współpracy pomiędzy lekarzami POZ, dermatologami, onkologami oraz pacjentami. Na platformie zamieszczone zostaną m.in. szkolenie e-learningowe dla lekarzy POZ a także filmy oraz materiały edukacyjne dla pacjentów.Projekt realizowany będzie w okresie 2019-2023, w ramach umowy o dofinansowanie nr POWR.05.01.00-00-0006/18-00/123/2018/734 z dnia 25.01.2019 r.


WSZYSTKIE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA PLATFORMIE PROJEKTU POD ADRESEM :

https://zdrowaskora.usk.wroc.pl/

Harmonogram realizacji projektu


Działania Termin działań Bieżący termin działań Uwagi
Rekrutacja POZ I-II 2019 do 31.10.2023 więcej informacji pod numerem telefonu 515 038 858- Bartosz Sawiński, Koordynator ds. profilaktyki
Realizacja diagnostyki przez lekarza POZ III.2019-XII.2020 do 31.10.2023 bieżąca lista placówek na stronie www.usk.wroc.pl w zakładce PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE - PROJEKTY POWER oraz na stronie: https://zdrowaskora.usk.wroc.pl/
Realizacja diagnostyki przez lekarza dermatologa IV.2019-XII.2020 do 31.10.2023 I event dla pacjentów 13.04.2019 r., II event 28.09.2019 r.  więcej informacji na stronie www.usk.wroc.pl w zakładce PROJEKTY WPSÓŁFINANSOWANE - PROJEKTY POWER oraz na stronie: https://zdrowaskora.usk.wroc.pl/, a także pod numerem telefonu 515 038 858- Bartosz Sawiński, Koordynator ds. profilaktyki
Realizacja diagnostyki przez lekarza onkologa IV.2019-XII.2020 do 31.10.2023 więcej informacji pod numerem telefonu 515 038 858- Bartosz Sawiński, Koordynator ds. profilaktyki oraz na stronie: https://zdrowaskora.usk.wroc.pl/
Edukacja lekarzy POZ, pielęgniarek POZ II.2019-VIII.2020 do 31.10.2023 I konferencja zaplanowana na 08.06.2019 r., II konferencja 23.11.2019 r. więcej informacji  Bartosz Sawiński, Koordynator ds. profilaktyki oraz https://zdrowaskora.usk.wroc.pl/
Edukacja pacjentów II.2019-VIII.2020 do 31.10.2023 I event dla pacjentów 13.04.2019 r.
II event edukacyjny dla pacjentów 28.09.2019 r.
KAMPANIA PROFILAKTYCZNA w postaci OTWARTYCH EVENTÓW EDUKACYJNYCH dla pacjentów 13.04.2019 r.-31.10.2019 r. więcej informacji na stronie www.usk.wroc.pl w zakładce PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE - PROJEKTY POWER


       KAMPANIA PROFILAKTYCZNA w postaci OWARTYCH EVENTÓW EDUKACYJNYCH dla pacjentów : pobierz

konferencja dla personelu POZ 08.06.2019 r. : - program konferencji

Przetwarzanie Danych Osobowych Pacjenta - Pobierz