Wrocław, dnia 18.04.2009 r.

 

PRZEDŁUŻENIE KONKURSU

OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz. U. 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. 93 poz. 592) Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza- Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenia usług medycznych i zaprasza do składania ofert.

 

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

1.        LEKARZA OKULISTY– KONSULTACJE DLA UBEZPIECZONYCH W NFZ.

2.        LEKARZA OKULISTY– KONSULTACJE NA RZECZ MEDYCYNY PRACY.

3.        LEKARZA OKULISTY– KONSULTACJE DLA HOSPITALIZAOWANYCH PACJENTÓW AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.

4.        KONSULTACJE PROFILAKTYKI POEKSPOZYCYJNEJ WOBEC PRACOWNIKÓW ASZK PO NARAŻENIU W TRAKCIE WYKONYWANIA PRACY NA ZAKAŻENIE HIV, HCV, HBV.

5.        PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH, IZBIE PRZYJĘĆ, PORADNIACH, PRACOWNIACH AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO - W SYSTEMIE ZMIANOWYM.

 

 

PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY: Umowa zostanie zawarta od 01.05.2009 do 31.12.2010 roku.

 

MIEJSCE I TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI: Szczegółowych informacji formalnych udziela Dział Sprzedaży i Controllingu przy ul. Borowskiej 213, pok. 2.11 lub pod numerami telefonów 0 71 733 11 38 lub 0 71 733 11 35.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:

 

„Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie (należy wpisać właściwy zakres)

Nie otwierać przed godz. 08:30 29 kwietnia 2009 r.”

 

na adres: Akademicki Szpital Kliniczny, ul, Borowska 213, 50-556 Wrocław lub w Dziale Sprzedaży i Controllingu do dnia 29 kwietnia  2009 r. do godz. 8:30.

 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:  29 kwietnia 2009 r., godz. 10.00 w pokoju nr 2.10 I piętro w siedzibie ogłaszającego.

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 30 kwietnia 2009 r.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

 

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania terminu składania ofert.

 

SKARGI I PROTESTY: w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu , Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowaną skargę. Do czasu rozstrzygnięcia skargi postępowanie konkursowe zostanie zawieszone. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest.

 

Materiał do poprania :

UWAGA ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3