OGŁOSZENIE

Działając na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz. U. 91 poz.408 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. 93 poz. 592) Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług medycznych i zaprasza do składania ofert.

 

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

 

1.       Transportu sanitarnego typu „R”.

2.       Transportu specjalistycznym pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym wraz z kierowcą do obsługi i zabezpieczania czynności związanych z pobraniem i przeszczepianiem narządów oraz opieką poprzeszczepową.

PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY: Umowy zostaną zawarte na okres 12-tu miesięcy z możliwością ich przedłużenia.

MIEJSCE UDZIELANIA INFORMACJI: Materiały konkursowe udostępnia Dział Organizacyjny przy ul. Borowskiej 213, pok. 2.10 lub pod tel. 071 733 11 26.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:

      „Oferta na świadczenie usług medycznych w zakresie…*( należy wpisać wybrany punkt 1-2)

        Nie otwierać przed godz. 14.00 , 05.11.2007 roku

na adres Akademicki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław lub  w Kancelarii Szpitala do dnia 05.11.2007r. do godziny 1300 .

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 05.11.2007r. o godz. 14.00  w pok. nr 2.10 I piętro w siedzibie ogłaszającego.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 19 listopada 2007 r.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

SKARGI I PROTESTY – w toku postępowania konkursowego jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowaną skargę. Do czasu rozstrzygnięcia skargi postępowanie konkursowe zostanie zawieszone. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest.