OGŁOSZENIE

Działając na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz.U. 91 poz.408 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. 93 poz. 592) Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkursy na świadczenie usług medycznych i zaprasza do składania ofert.

 

PRZEDMIOTEM KONKURSÓW JEST ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

 

1.       Konsultacji z zakresu psychiatrii dziecięcej (na zgłoszenie telefoniczne do Zleceniobiorcy) we wszystkich jednostkach organizacyjnych Akademickiego Szpitala Klinicznego.

2.       Transport sanitarny.

PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY: Umowa dot. konkursu nr 1 zostanie zawarta na okres 6 miesięcy. Umowa dot. konkursu nr 2 zostanie zawarta na okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia umów. Przewidywana data zawarcia umów 29.01.2007 r.

MIEJSCE I TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI: Materiały konkursowe oraz szczegółowe informacje dot. konkursu nr 1 udziela Dyrektor ds. Lecznictwa pod tel. (071) 320-07-96; informacji dot. konkursu nr 2 udziela Kierownik Działu Administracyjnego pod tel. (071) 320-07-24 lub w siedzibie Akademickiego Szpitala Klinicznego przy ul. J.M. Hoene–Wrońskiego24/25 we Wrocławiu.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:

      „Oferta na świadczenie usług medycznych w zakresie…*( należy wybrać podpunkt 1-2)

        Nie otwierać przed 15.30 15 stycznia 2007 roku

na adres Akademicki Szpital Kliniczny, ul. J.M. Hoene – Wrońskiego 24/25, 50-376 Wrocław lub  w Kancelarii Szpitala do dnia 15 stycznia 2007 do godziny 1300 .

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA I ROZSTRZYGNIĘCIA OFERT: 15 stycznia 2007 o godz. 15.30  w pok. nr 14 I piętro w siedzibie ogłaszającego.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent będzie związany ofertą przez okres 21 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

SKARGI I PROTESTY – w toku postępowania konkursowego jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowaną skargę. Do czasu rozstrzygnięcia skargi postępowanie konkursowe zostanie zawieszone. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest.